Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osobnicy z siedzibą Osobnica 389, 38-241 Osobnica - tel. 13 442 70 78.

Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Mastej. W razie pytań lub zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@o2.pl lub osobiście w siedzibie Administratora (w ustalonym wcześniej terminie).

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania. Najczęściej jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub realizacji zawartych z Państwem umów. Dane przetwarzane mogą być ponadto w związku z koniecznością wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jest to obowiązkowe, w sytuacji gdy wymagają tego przepisy prawa lub zawarta między Państwem a Szkołą umowa.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Szczegółowe informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać w sekretariacie.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

•      prawo dostępu do danych

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, jakie dane, w jakim celu, na jakiej podstawie gromadzimy oraz uzyskania dostępu do nich. Na pisemny wniosek dostarczymy Państwu również kopię tych danych.

•      prawo do żądania sprostowania danych

W przypadku gdy stwierdzicie Państwo, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne możecie je poprawić zgłaszając się do sekretariatu szkoły i wypełniając stosowny wniosek.

•      prawo do bycia zapomnianym

Z prawa do usunięcia danych możecie Państwo skorzystać m.in. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, albo gdy wycofacie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz w przypadku, gdy zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych lub gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

•      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Z prawa tego możecie Państwo skorzystać m.in. gdy kwestionujecie prawidłowość danych osobowych lub sposób w jaki są przetwarzane lub gdy my nie potrzebujemy już danych dla realizacji swoich celów, ale Państwo potrzebujecie ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

•      prawo do przenoszenia danych

Prawo przeniesienia danych do innego administratora przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie Państwa zgody osoby fizyczne lub w związku z realizacją umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

•      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, bądź dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody w czasie jej obowiązywania.

Jeśli macie Państwo pytania lub prośby dotyczące zakresu i sposobu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza obowiązujące przepisy ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 57 dni.
Do nowego roku zostało: 251 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 10231183 osób.

Kalendarz
Kwiecień 2024

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło