Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Artykuły: Ogłoszenia


Konkursy

 

 


Informacja

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczanie zdalne zostało przedłużone do dnia 26 czerwca 2020 r.
Jednocześnie od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, a uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami.
Od dnia 1 czerwca 2020 r. udział w konsultacjach mogą brać pozostali uczniowie.

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 - 18 czerwca 2020.

 

  W związku z decyzją MEN w sprawie otwarcia przedszkoli od dnia 6 maja, nasz oddział przedszkolny po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Jasło wznowi swoją działalność od 11 maja 2020 r.            

Oddział przedszkolny będzie sprawował jedynie funkcje opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się przede wszystkim dzieci rodziców obydwojga pracujących, w tym samotnie wychowujących dziecko. Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związanie z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. 


Załącznik do zarządzenia nr 5/2020 dyrektora

SP nr 2 w Osobnicy z dnia 21 maja 2020 r.

 

Procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy biorących udział
w konsultacjach

Opracowana na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020r.

 1. Procedura dotyczy wszystkich pracowników, uczniów i rodziców.

 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania o wszelkich zaistniałych zagrożeniach.

 I. Organizacja

 1. Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia  i Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanymi w związku z pandemią koronawirusa COVID19 umożliwiamy konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia:

-  od 25 maja br. dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej,

-  od 2 czerwca br. dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

 2.  Konsultacje mają charakter dobrowolny, zależnie od potrzeb uczniów. Umożliwiają wyjaśnienie trudnych zagadnień czy poprawy oceny na potrzebę klasyfikacji.

3. Rodzice, którzy zdecydują się na konsultacje dziecka w szkole od dnia 25 maja lub w terminie późniejszym, składają u wychowawcy lub dyrektora szkoły właściwe dokumenty:

a)  zgłoszenie dziecka do udziału w konsultacjach dla uczniów,

b)  oświadczenie dotyczące kontaktu z COVID-19,

c)  zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.

 4. Powyższe dokumenty rodzic musi złożyć do wychowawcy lub dyrektora szkoły w dwóch wersjach:

a) elektronicznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego na 2 dni przed planowanym przyjściem  do  szkoły,

b)podpisane własnoręcznie rodzice dostarczają przez dziecko w momencie jego przyjścia do szkoły na konsultacje, uczeń położy je na stoliku znajdującym się przy wejściu do szkoły.

 5. Wychowawcy pozyskują wstępne informacje od rodziców o liczbie uczniów i wybranych przedmiotach konsultacji w celu przygotowania harmonogramu konsultacji indywidualnych lub grupowych.

 5. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie podany do wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

7. Rodzice komunikują się z personelem telefonicznie lub elektronicznie. Bezpośredni kontakt (w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach) zachowaniem bezpiecznego dystansu następuje wyjątkowo i tylko w sprawach, których nie można załatwić telefonicznie bądź elektronicznie.

 8. Rodzice, którzy umówili uczniów na konsultacje, a nie mogą w nich uczestniczyć, zgłaszają ten fakt z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem nauczycielowi poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

 9. Konsultacje mogą być organizowane indywidualnie lub w grupach do 12 osób, z tym że minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego ucznia i każdego nauczyciela z zachowaniem dystansu społecznego 2 m oraz 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.  W przypadku organizacji konsultacji grupowych należy uwzględnić  konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Zaleca się konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

II.  Pobyt  w szkole

 1. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) w wyznaczonych obszarach.

 2. Rodzic/opiekun, przyprowadzając i odbierając dziecko ze szkoły, zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa, noszenia rękawiczek ochronnych oraz do zachowania dystansu społecznego minimum 2 m.

 3. Rodzic/opiekun przyprowadzając/odbierając ucznia, zobowiązany jest nie wchodzić do budynku szkoły.

 4. Uczeń w drodze do i ze szkoły  korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny min 2 m.

 5. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu.

 6. Uczniowie wchodzą/wychodzą do/ze szkoły w maseczkach, pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego min 2 m. Dopiero po zajęciu miejsca w wyznaczonej sali mogą zdjąć maseczki.

 7. Uczniowie korzystają z szatni,  zachowując dystans społeczny. Pracownik szkoły  nadzoruje korzystanie z szatni przez grupę.

 8. Uczniowie przestrzegają umówionych godzin konsultacji.

 9. Na konsultacje w szkole może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, katar, podwyższona temperatura, ból brzucha itp.).

10.  Nie wolno posyłać ucznia do szkoły, jeśli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub  izolacji w warunkach domowych.

11. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych w czasie pobytu w szkole, nauczyciel niezwłocznie telefonicznie poinformuje rodzica ucznia.

12.  Nauczyciel zobowiązany jest mieć przy sobie numery telefonów do rodziców uczniów uczestniczących w konsultacjach.

13.  Za zgodą rodziców/opiekunów dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność – w przypadku zaistnienia niepokojących objawów chorobowych.

14. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby będzie niezwłocznie odizolowany w pomieszczeniu wyznaczonym w szkole (gabinet higienistki). O zaistniałej sytuacji będą natychmiast powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

15.  W miarę możliwości wyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.

16.  W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

17.  Nauczyciele i uczniowie  powinni zachować dystans między sobą wynoszący min. 2 m.

18.  Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów, materiałów, podręczników, nie mogą pożyczać i wymieniać się nimi między sobą.

19.  W szkole obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych.

20.  Pracownicy administracji i obsługi ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum, zachowując dystans społeczny.

21. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą  z mydłem, odpowiednim zasłanianiu twarzy podczas kichania i kasłania.

22.  Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

23.  Nauczyciele są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz zwracać uwagę, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły i po skorzystaniu z toalety.

24.  W toaletach umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

25. Pracownicy obsługi zobowiązani są do codziennych prac porządkowych (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sali do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatury, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

26.  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

27.  Wydzielono osobne pomieszczenie - gabinet higienistki, wyposażony w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

28.  W widocznym miejscu umieszczono listę z numerami telefonów: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Elżbieta Ochwat                        

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA i WYTYCZNE  DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 2 IM.
W. WITOSA W OSOBNICY  OBOWIĄZUJĄCE  NA CZAS TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA.

1. W okresie pandemii przedszkole będzie sprawować głównie funkcję opiekuńczą w godzinach pracy przedszkola.

 2. Na terenie placówki mogą przebywać tylko dzieci zdrowe.  Nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 3. W pierwszej kolejności z przedszkola będą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Rodzice, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi (obydwoje pracujący) informują nauczyciela przedszkola i składają  oświadczenie o potrzebie skorzystania z opieki nad dzieckiem  na dwa dni przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola.

 4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 5. W pierwszym dniu korzystania z opieki na terenie przedszkola rodzic zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dotyczące kontaktu z COVID-19. 

 6. W przedszkolu mogą przebywać tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych. Po uzyskaniu zgody rodziców dziecko każdorazowo przy wejściu na teren przedszkola ma mierzoną temperaturę. Pomiaru dokonuje się również jeśli zaistnieje taka konieczność, lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 7. Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo szkoła będzie zamknięta dla osób z zewnątrz. Przed wejściem będzie znajdował się dzwonek, z którego należy korzystać, chcąc przyprowadzić lub odebrać dziecko z przedszkola

 8. Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych zabawek ani innych rzeczy.

 9. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące zasady higieniczne tj.   

-zakładanie maseczki na czas przejścia do przedszkola (dotyczy dziecka powyżej 4 roku życia)

- niepodawanie ręki na przywitanie

- unikanie dotykania oczu, nosa, ust

- myciu rąk po każdej zabawie

- kasłaniu, kichaniu w tzw. ,,łokieć”

- niezabierania do przedszkola zabawek z domu

- zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia

- niewkładania do ust zabawek

 10.  Ogranicza się pobyt rodziców na terenie szkoły tj.

- dziecko doprowadzone jest przez rodzica do drzwi wejściowych, skąd odbiera je pracownik obsługi, a także przekazuje informację, że dziecko jest zdrowe.

- dziecko pod opieką osoby dyżurującej rozbiera się w szatni, myje ręce w łazience, a następnie udaje się do sali i zostaje przekazane pod opiekę nauczyciela.

 11. Rodziców odbierających dziecko z przedszkola obowiązują następujące zasady:

- do szkoły rodzica wpuszcza osoba dyżurująca, której zadaniem jest dopilnowanie przestrzegania następujących zasad:

- rodzic wchodzi do szkoły z maseczką na ustach

- rodzic powinien mieć rękawiczki ochronne lub po wejściu dezynfekuje ręce

- zachowuje odstęp 2 m pomiędzy drugą osobą

- w szatni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 2 rodziców

- rodziców oczekujących na zewnątrz na wejście do szkoły obowiązuje zasada bezpiecznej, co najmniej dwumetrowej odległości.

12. Z sali przedszkolnej zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie  zdezynfekować jak np. pluszaki i dywany. Pozostałe zabawki i sprzęty będą systematycznie dezynfekowane.

13. Nauczyciel regularnie ma przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno wiedzieć, że musi unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

14. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci.

15. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia, wietrzyć raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

16. Nie można organizować wyjść poza teren budynku szkoły typu spacery, wycieczki itp.

17. Pracownicy administracji   nie mogą stykać się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.

18. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

19. Wymagane są aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

20. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu, ale wyłącznie na terenie wokół szkoły i przy zachowaniu możliwie największej odległości.

21. Plac zabaw będzie nieczynny.

22. Nauczyciel przedszkola opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie fartuchy z długim rękawem). Nie muszą ich jednak nosić przez cały okres pracy, a jedynie w celu np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.

23. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej  odizolować od reszty osób pozostających pod opieką placówki.

24. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

25. Należy poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

26. Potrzebne numery telefonów, w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz kuratorium będą umieszczone przed wejściem do sali.

 

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Przyprowadzanie i odbiór dziecka:

 1. Dziecko można przyprowadzać w godzinach od 7.45 do 7. 50.- uczeń klasy III

           od 7. 55 do 8.05 – uczeń klasy II oraz od 8.10 do 8.20 – uczeń klasy I.

           W miarę możliwości prosimy o przestrzeganie powyższego harmonogramu.

 2. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko ze szkoły musi posiadać maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos lub przyłbicę oraz rękawiczki.

3. Rodzic jest zobowiązany zabezpieczyć nos i usta dziecku np. maseczka w drodze do szkoły i ze szkoły.

 4. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachować dystans min.2 m. od pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców.

 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekcji rąk w strefie ochronnej.

 6. Dziecko samo przechodzi do szatni.

 7. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.

 8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

 9. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe.

10. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

11. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

12. Rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły podpisuje oświadczenie dotyczące pomiaru temperatury w razie objawów chorobowych.

13. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do szkoły – dzieci wchodzą do szkoły     pod kontrolą pracownika szkoły. Odbierane są przy głównym wejściu.

14. Uczniowie po wejściu do szkoły obowiązkowo udają się do szatni aby przebrać obuwie.

15. Po wyjściu z szatni uczniowie  pod nadzorem pracownika szkoły mają obowiązek umyć ręce w łazience wodą z mydłem.

16.  Każda klasa obowiązkowo przebywa w czasie lekcji i przerwy w pobliżu wyznaczonej klasy.

17. Obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku szkolnego przez uczniów oraz zakaz przemieszczania się po korytarzu szkolnym  do innych sali lekcyjnych.

18. W salach lekcyjnych uczniowie obowiązkowo zajmują wyznaczone przez nauczyciela miejsca.

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

20. Po zakończonych zajęciach uczniowie udają się do szatni pod opieką nauczyciela zachowując bezpieczne i obowiązujące odległości.

21. Po zmianie obuwia uczniowie opuszczają szkołę tą samą drogą, którą wchodzili do budynku.

22. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu  oraz odbierania telefonów ze szkoły.

  Procedury obowiązują od 25.05.2020 r. do odwołania.

Elżbieta Ochwat                   

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA PODEJRZENIA U DZIECI ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.W.WITOSA W OSOBNICY

 1. W przypadku zauważenia objawów:

- gorączka powyżej 38°C

- kaszel

- katar

- duszności

    należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka - jak najszybciej

 2. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce
(gabinet higienistki szkolnej). 
Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego; fartuch ochronny, maseczka, przyłbica. Zalecana odległość od dziecka – 2 m. W izolatce, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

 3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel. 13 44 630 08 lub 999 i 112 oraz organ prowadzący 13 44 366 69

 4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

 5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły.

 6. W przypadku ewentualnych  objawów u personelu szkoły należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAZENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA WYPADEK COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. W.WITOSA W OSOBNICY

 1. Pracownicy/obsługa szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych takich jak;

- stan podgorączkowy 37,5- 38°C

- objawy przeziębieniowe

- gorączka

- kaszel

- bóle mięśni

- duszności lub kłopoty z oddychaniem

 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informację Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i skierować do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (gabinet higienistki) wyposażonego w fartuch ochronny, maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji.

- należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,

- powiadomić właściwą  powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną

- stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Obszar, po którym poruszał się i przebywał pracownik:

- należy poddać gruntownemu sprzątaniu,

- zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz

- zdezynfekować powierzchnie dotykowe; klamki, poręcze, uchwyty itp.

 5. Dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją  sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania   zaleceń i ewentualnego wdrożenia  dodatkowych procedur  postępowania biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej , służb medycznych.

 7. Dyrektor lub upoważniony pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 8. W stosunku do osób, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie dyrektor podejmuje działania zgodnie z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSY 


a

 

 

 

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020

 

L.p

Nazwa  konkursu

Termin

Osoba odpowiedzialna

1

I Ty możesz zostać Pitagorasem II

maj

p. Mazurek

2

Konkurs biblioteczny ,,Moja zakładka do książki" dla klas IV - VIII

październik

p. Iskrzycka

3

Konkurs  grafiki  komputerowej - VI edycja

kwiecień

p.Godfryd

4

Powiatowy konkurs wiedzy ,,Dbaj o mój świat - ptak mój przyjaciel"

październik

p. Godfryd

5

Powiatowy  konkurs przyrodniczo-matematyczny ,,Eko-mat"

marzec

p. Godfryd

p. Mazurek

6

 Konkurs ekologiczny ,,Listy dla Ziemi"

maj

p. Godfryd

 7

Gminny Konkurs z języka angielskiego 

 

maj

p. Kmiotek

8

 

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ,,Bezpieczna szkoła"

listopad

p. Więcek

9

Konkurs recytatorski ,,Wesoły  wiersz" klasy 0-1

 kwiecień

p.Kula

p. Budziak

 

10

Powiatowy Konkurs z języka angielskiego ,,Science around us"

kwiecień

p. Kmiotek

 

 

11

Gminne zawody w mini-piłce siatkowej w kategorii chłopców

luty

p. Pruchnik

 

 

12

Gminne zawody w mini-piłce siatkowej w kategorii dziewcząt

marzec

p. Pruchnik

13

Zawody pod hasłem ,,Baw się z nami" klasy I-III

maj

p. Pruchnik

14

Konkurs  wiedzy pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom"

luty

p. Kula

15

Powiatowe zawody w piłce siatkowej w kategorii chłopców

 

kwiecień

p. Pruchnik

16

BRD-Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego klasa IV

 

 

maj/czerwiec

 

 p. Kula

 

 

 

 

Nawigacja
Statystyki
Do końca wakacji zostało: 47dni.
Do nowego roku zostało: 169 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 5370337 osób.

Kalendarz
Lipiec 2020

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar