Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sp2osobnica.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-10-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Edyta Godfryd (sp2osobnica@interia.pl) Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (13) 44 270 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy, Osobnica 389

 

Budynek nie spełnia wymagań określonych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe od strony północnej oraz wejście awaryjne od strony sali gimnastycznej.

Do głównego wejścia prowadzi ścieżka komunikacyjna o utwardzonej powierzchni.

Budynek szkoły nie zapewnia wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych w poziomie ani w pionie, nie ma windy.

Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

 Budynek nie posiada: oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Szkoła podstawowa nr 2 w Osobnicy nie zapewnia dostępu do świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Raport GUS 


Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 57 dni.
Do nowego roku zostało: 251 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 10231168 osób.

Kalendarz
Kwiecień 2024

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło