Witaj na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Wincenty Witos

Godło
Procedury

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19
aktualizacja na dzień 15 stycznia 2021 r.


1. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III odbywają zajęcia w trybie stacjonarnym z           zachowaniem zasad  reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych MEN GIS i MZ oraz   wewnątrzszkolnych procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID – 19.
2.  Od dnia 18 stycznia 2021 r. lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego planu zajęć.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci  mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (dotyczy korytarza przy wejściu do przedszkola i pomieszczeń szatni) zachowując zasady:
- 1 opiekun z dzieckiem
- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m.
- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
- osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu
 5. Uczniowie klas I – III wchodzą do budynku szkoły w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.
6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (zastosowanie środków ochronnych osłona ust i nosa).
7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
8. W przypadku zaobserwowania u uczniów objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych w szczególności (temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, gdzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły będzie oczekiwać na pilne odebranie ze szkoły przez rodzica (rekomendowany własny środek transportu).
9. Każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami.
10.  Harmonogram dnia dla klas:
uczniowie klasy II sala nr2 na parterze
uczniowie klasy I i III sala nr 4 i nr 6 na piętrze.
11.  Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przyniesione w pojemnikach i w nich spożywać. Posiłki zamówione będą spożywane w  szkolnej jadalni w grupach klasowych.
12.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali.


Więcej informacji kliknij tutaj

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA i WYTYCZNE  DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR2 IM.W. WITOSA W OSOBNICY  OBOWIĄZUJĄCE  NA CZAS TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA.

 

 1. W okresie pandemii przedszkole będzie sprawować głównie funkcję opiekuńczą w godzinach pracy przedszkola.
 2. Na terenie placówki mogą przebywać tylko dzieci zdrowe.  Nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. W pierwszej kolejności z przedszkola będą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Rodzice, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi ( obydwoje pracujący) informują nauczyciela przedszkola i składają  oświadczenie o potrzebie skorzystania z opieki nad dzieckiem  na dwa dni przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola.
 4.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. W pierwszym dniu korzystania z opieki na terenie przedszkola rodzic zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dotyczące kontaktu z COVID-19. 
 6.  W przedszkolu mogą przebywać tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych. Po uzyskaniu zgody rodziców dziecko każdorazowo przy wejściu na teren przedszkola ma mierzoną temperaturę. Pomiaru dokonuje się również jeśli zaistnieje taka konieczność, lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 7.  Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo szkoła będzie zamknięta dla osób z zewnątrz. Przed wejściem będzie znajdował się dzwonek, z którego należy korzystać, chcąc przyprowadzić lub odebrać dziecko z przedszkola.
 8. Dziecko do przedszkola nie przynosi żadnych zabawek ani innych rzeczy.
 9. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące zasady higieniczne tj.   

- zakładanie maseczki na czas przejścia do przedszkola (dotyczy dziecka powyżej 4 roku życia)

- niepodawanie ręki na przywitanie

- unikanie dotykania oczu, nosa, ust

- myciu rąk po każdej zabawie

- kasłaniu, kichaniu w tzw. ,,łokieć”

- niezabierania do przedszkola zabawek z domu

- zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia

- niewkładania do ust zabawek

 10. Ogranicza się pobyt rodziców na terenie szkoły tj.

- dziecko doprowadzone jest przez rodzica do drzwi wejściowych, skąd odbiera je pracownik obsługi, a także przekazuje informację, że dziecko jest zdrowe.

- dziecko pod opieką osoby dyżurującej rozbiera się w szatni, myje ręce w łazience, a następnie udaje się do sali i zostaje przekazane pod opiekę nauczyciela.

11. Rodziców odbierających dziecko z przedszkola obowiązują następujące zasady:

- do szkoły rodzica wpuszcza osoba dyżurująca, której zadaniem jest dopilnowanie przestrzegania następujących zasad:

- rodzic wchodzi do szkoły z maseczką na ustach

- rodzic powinien mieć rękawiczki ochronne lub po wejściu dezynfekuje ręce

- zachowuje odstęp 2 m pomiędzy drugą osobą

- w szatni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 2 rodziców

- rodziców oczekujących na zewnątrz na wejście do szkoły obowiązuje zasada bezpiecznej, co najmniej dwumetrowej odległości.

12. Z sali przedszkolnej zostaną usunięte przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie  zdezynfekować jak np. pluszaki i dywany. Pozostałe zabawki i sprzęty będą systematycznie dezynfekowane.

13. Nauczyciel regularnie ma przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno wiedzieć, że musi unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

14.W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci.

15. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia, wietrzyć raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

16. Nie można organizować wyjść poza teren budynku szkoły typu spacery, wycieczki itp.

17. Pracownicy administracji   nie mogą stykać się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.

18. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

19. Wymagane są aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

20. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu, ale wyłącznie na terenie wokół szkoły i przy zachowaniu możliwie największej odległości.

21. Plac zabaw będzie nieczynny.

22. Nauczyciel przedszkola opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie fartuchy z długim rękawem). Nie muszą ich jednak nosić przez cały okres pracy, a jedynie w celu np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka.

23. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką placówki.

 24. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.                        25. Należy poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

26.  Potrzebne numery telefonów, w szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz kuratorium będą umieszczone przed wejściem do sali.

 

 

     REGULAMIN  BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OSOBNICY W CZASIE PANDEMII  COVID-19

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu  odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy.

 2. Do  przestrzegania postanowień Regulaminu  zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie  oraz rodzice. 

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu  przez nauczycieli,  pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków uczniowskich .

5. Nieprzestrzeganie  Regulaminu  przez rodziców/opiekunów uczniów  powoduje odmowę wpuszczenia do budynku szkoły.

6. Nauczyciele, Pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.

7. Uczniowie, rodzice zostają zapoznani  przez wychowawców klas z Regulaminem w szkole lub  poprzez e-dziennik. 

8. Regulamin obowiązuje od  dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

9. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu: 1) zgoda na mierzenie  dziecku temperatury ciała.

10. Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy oraz w okresie trwania pandemii - COVID-19. Regulamin  ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły  tak, aby w jak najbardziej optymalny   i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniem i rozprzestrzenianiu się wirusa.

11. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym,   zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.

12. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

13. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość  lub w trybie hybrydowym - w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy - nauczyciele mają obowiązek zorganizować jedno spotkanie online w miesiącu w każdej klasie, w której uczy danego przedmiotu. Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność – a w razie nieobecności ucznia nauczyciel razem z wychowawcą ustalą przyczyny absencji.

14. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera. 

15. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym jest obowiązkowy. 

 16.  O formie i terminach tych  zajęć w przypadku zmiany  rodzice i dzieci zostaną poinformowani przez Dyrektora  szkoły niezwłocznie.

17. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu ( zgodnie ze wskazaniem lekarskim) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. Obowiązek wykonania tego zadania spoczywa na wychowawcy klasy.   

18. W szkole wobec faktu niemożności zachowania właściwego dystansu wprowadza się obowiązek stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).

19. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania osłony ust i nosa, na korytarzu.

20. Wprowadza się zakaz organizowania wycieczek szkolnych wyjazdowych, zgromadzeń.

21.  Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu i nie prowadzi się gier zespołowych. 

22.  Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np.  gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe).

23.  W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. 

24.   Zadania wychowawcy klas.

1. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:

1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,

2) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform  edukacyjnych, dziennika elektronicznego, 

3) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line, 

25. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale. 

26. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.

 27. Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby organizuje  spotkania on-line tych nauczycieli.

28. Wychowawca zorganizuje we wrześniu spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (grupy nie większe niż 15 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez grupę rodziców) – na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 i ustali sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.

Regulamin zostały opracowany  na podstawie:  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),  Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz….)  Rozporządzenia MEN  z dnia  20 marca  2020r.  w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 493, z poz. zm.)

 Dyrektor i pracownicy zobowiązują się do należytego sprawowania nadzoru nad bezpiecznym i higienicznym przebiegiem pobytu dzieci  w szkole, w takim zakresie, w jakim pozwoli na to obecna sytuacja.

ZASADY PRZYPROWADZANIA  ORAZ  ODBIERANIA DZIECI

1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych w Procedurze

 2. Uczniowie powinny być przyprowadzani/ przywożeni  do szkoły  zgodnie z planem lekcji ustalonym dla danej klasy oraz harmonogramem  dowożenia.

3. Dzieci i młodzież  w czasie drogi do i ze szkoły korzystający z autokaru szkolnego noszą maseczkę, w szkole maseczki    muszą być stosowane w czasie korzystania z przestrzeni wspólnych- szatni, korytarza.

4. Na lekcji po zajęciu miejsca w ławce uczeń zdejmuje maseczkę,  chyba że w danym dniu sytuacja będzie tego wymagała. Taką decyzję każdorazowo będzie podejmował  nauczyciel.

5.  Do odbioru dziecka  z przedszkola upoważnionym może zostać maksymalnie 2 osoby.

6.Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

7.Rodzice uczniów  nie mogą wchodzić z dziećmi  do budynku szkoły, przyprowadzenie dziecka sygnalizują dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. 

8. Po wejściu do szkoły dzieci kierują się do szatni. W szatni jednocześnie może przebywać wyłącznie jedna grupa dzieci  W przypadku, gdy w szatni znajdują się  dzieci z innej klasy, należy czekać na wejście do szatni  w odpowiednich odstępach (1,5 m) na korytarzu lub jeśli  pogoda pozwala, na zewnątrz budynku.

9. Rzeczy  potrzebne dziecku powinny być spakowane w siatkę/worek i pozostawione  w szatni. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w szkole, niedopuszczalne  jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.

 10. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły  jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach. 

11. Rodzice oczekują na odebranie dziecka przed budynkiem.

12.  Rodzice/opiekunowie  przyprowadzający/ odbierający  dzieci muszą być zdrowi, mieć zakryte   usta i nos oraz  ubrane jednorazowe rękawiczki.

13.  Dziecko/ grupa uczniów/klasa  po wyjściu z szatni kieruje się wprost do wyznaczonej sali.

14. Bezpośrednio przed lekcją, uczeń udaje  się  do łazienki w celu umycia i dezynfekcji rąk.

15. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 16. Jeżeli uczeń   ma temperaturę powyżej 38º C nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych, specjalistycznych i konsultacjach  na terenie szkoły.

17. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

18.  Jeśli uczeń  manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

19. Wszelkie informacje rodzice uzyskują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe.

                                  ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Grupa dzieci będzie przebywać  w miarę możliwości w jednej sali.
 2.  Organizacja zajęć wychowawczo- opiekuńczych , nauki,  zajęć rewalidacyjnych  i konsultacji będzie zorganizowana tak, aby zapobiec  kontaktowaniu się ze sobą i  przemieszczaniu dużej grupy  dzieci  w celu ograniczenia  ryzyka przenoszenia wirusa.

             PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI W SALI

 1.   W sali przebywają jednocześnie, tylko dzieci z jednej klasy lub w ilości zapewniającej  zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów.  
 2. Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w szkole  oraz higienicznego korzystania ze  sprzętów w sali przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć.
 3.  Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o dystans  z należytą starannością.
 4.  Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 5.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą.
 6.  W sali gimnastycznej  po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłogi powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 7. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Nauczyciel  klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Przerwy grupa spędza pod nadzorem nauczyciela.
 9. Należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu  kontaktowi pomiędzy uczniami.
 10. Do szatni po skończonych zajęciach uczniowie wychodzą z zachowaniem odstępu czasowego i odległości, tak by w szatni była jednocześnie mniejsza grupa uczniów.
 11. Po zajęciach uczniowie  mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasad obowiązujących w sali lekcyjnej.
 12.  Dzieci dezynfekują lub myją mydłem antybakteryjnym ręce po każdorazowej wizycie   w toalecie.
 13.  Przybory i sprzęt  dezynfekowane są w miarę potrzeby, minimum 2 razy w ciągu dnia
 14.  Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki, drzwi, klamki okna, uchwyty szafek itp.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie.
 15. Ławki są rozstawione w odstępach 1,5 m, w tym odległość pierwszej ławki od biurka nauczyciela.
 16. Uczniowie zajmują ławki ze wskazania nauczyciela, niedopuszczalna jest zmiana miejsca.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW/BOISKA

 1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem nauczyciela.
 2.  W czasie pobytu dzieci na placu, boisku  nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem   oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.
 3.  Wyjście grup na plac zabaw, boisko  odbywa się w systemie zmianowym .
 4. Na placu zabaw w tym samym czasie może przebywać tylko jedna funkcjonująca w przedszkolu/szkole grupa. Na boisku szkolnym w tym samym czasie może przebywać większa grupa uczniów. Za utrzymanie dystansu między uczniami odpowiada opiekun.
 5.  Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  
 6.  Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw, boisko  nauczyciel powinien:

1) upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw, boisku  znajduje się już w budynku  (grupy wychodzące na plac, boisko nie powinny kontaktować się ze sobą),

2) przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu  i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,

3) polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,

4) w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci,

 5) w marę możliwości czuwać nad dystansem między dziećmi.

7.Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw, boisku  bez opieki.

8. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim, zachowując dystans 1,5 m

9. Po powrocie z placu, boiska  dzieci dokładnie myją ręce.  

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE 

 1.  Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów w wyznaczonych godzinach. Osoby z zewnątrz,    zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie    szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. 
 2. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej
 3. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
 4.  W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba. 

   PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI

 1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych, z których korzystają.
 2.   Nauczyciel w pracy z uczniami zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi   oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.
 3.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez  dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.
 4.   Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy  kasłaniu.
 5.  Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:

1) przed i po jedzeniu, 

2) po skorzystaniu z toalety,

3) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,

4) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać zanieczyszczone  (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub chorować bezobjawowo),

5) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

  6. W razie potrzeby nauczyciel powinien demonstrować dzieciom jak poprawnie należy  myć ręce.

  PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ

 1. Szkoła  wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla     dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.
 2. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia lub częściej w miarę potrzeb. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa).
 3. Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:

   a) przed posiłkami, 

   b) w czasie przerwy,

   c) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty meblowe,  klamki,    włączniki światła, poręcze, sanitariaty) - minimum 2 razy dziennie.

  4. Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy należytej staranności, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa stosowania środków biobójczych.

        PROCEDURA DEZYNFEKCJI  PRZYBORÓW I GIER 

 1. Przybory, pomoce i  gry   dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco. Dezynfekcja codzienna obejmuje:

 1) Przybory zebrane w pojemniku pryskane są specjalistycznym preparatem odkażającym i pozostawiane na działanie preparatu na minimum 30 minut. oraz codzienne bieżące dezynfekowanie po nieprawidłowym użyciu ( kichnięcie na zabawkę itp.).

 2) Pomoce po każdorazowym użyciu przez uczniów;

 3) Wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, poręcze są myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie.

4) Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

 

     PROCEDURA ZASAD OCHRONY PRACOWNIKÓW

 1. Regulamin wprowadzony w placówce ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz ich poczucie bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszego Regulaminu.
 2.  Wszyscy pracownicy  zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania   się do Regulaminu obowiązującego w szkole. 
 3.  Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między sobą (minimum 1,5 m).
 4.  Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w   placówce.
 5.  Każdy pracownik zobowiązany jest dostosować swoje działania do systemu pracy obowiązującego w placówce, oznacza to:

- ograniczenie kontaktu ze starszymi osobami z rodziny i z najbliższego środowiska,

- możliwie maksymalne ograniczenie kontaktów towarzyskich, w szczególności z osobami mogącymi mieć kontakt z wirusem (z tzw. grupy ryzyka),

- powiadomienie organu prowadzącego o sytuacji kontaktów z osobą zarażoną SARS- COVID-19, bądź o możliwości kontaktu z taką osobą, 

-  niezwłoczne powiadamianie Organu Prowadzącego o wszelkich sytuacjach w pracy  szkoły mogących mieć wpływ na sytuację szkoły (niepokojący wywiad z opiekunami, niepokojące objawy) u podopiecznego placówki, niepokojące objawy u osób z personelu, o nie zachowaniu procedur przez Opiekunów dzieci,itp.), zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce,  zachowanie szybkiego przepływu informacji - wyznaczone kontakty.

6. Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne:

1) przyłbica lub maseczka,

2) fartuch lub kombinezon ochronny – jeśli zajdzie taka potrzeba

3) rękawiczki jednorazowe, 

4) pojemnik z płynem do dezynfekcji.

  7. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do sprawdzenia temperatury swojego ciała i do poinformowania dyrektora o sytuacji atopowego podwyższenia temperatury.

8. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych środków:

1) rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny zostają wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady,

2) przyłbica jest wielorazowego użytku, utylizowana powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady),

3) kombinezon ochronny lub fartuch jest używany w sytuacji zagrożenia, gdy stwierdzone zostaną przesłanki do odizolowania dziecka z objawami SARS-COVID19 (zużyty kombinezon fartuch powinien być zdjęty w sposób bezpieczny, włożony do worka, szczelnie zawiązany i włożony do pojemnika na odpady). 

9. Pracownicy nie używają telefonów komórkowych podczas zajęć.                                                                             

 PROCEDURA POWIADAMIANIA

 1. System powiadamiania jest tak skonstruowany, aby jak najszybciej powiadamiani byli Opiekunowie dziecka oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W przypadku wystąpienia intensywnych objawów, symptomów zagrażających życiu zostają wezwane służby ratunkowe.
 2.  W kilku widocznych miejscach w szkole wywieszone są niezbędne numery telefonów (służby sanitarne, ratunkowe).
 3.  Każdy pracownik  nosi przy sobie telefon komórkowy.
 4.  Powiadamianie Rodziców:
 5. Rodzice powiadamiani są niezwłocznie po zaobserwowaniu nieprawidłowości - telefonicznie. W łatwo dostępnym dla personelu miejscu dostępna jest lista z najważniejszymi numerami do Rodziców dzieci przebywających w szkole.
 6.  Powiadamianie służ INFOLINIA NFZ – 800 190 590  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle– telefon alarmowy   13 4463008     Numer alarmowy 112 lub 999. 

 

                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.
 2.  Procedura obowiązuje od dnia 1 września  2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.   

 

                                    

 

 

 

 


Nawigacja
Statystyki
Do wakacji zostało: 57 dni.
Do nowego roku zostało: 251 dni.
Naszą stronę odwiedziło: 10231194 osób.

Kalendarz
Kwiecień 2024

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło